วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และนโยบายของ อส.

วิสัยทัศน์ (Vision)

"องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน"
พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การบังคับใช้เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ด้วยความเที่ยงธรรม
2. ธำรงรักษาและพัฒนาระบบและกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
3. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ทั้งในและนอกประเทศ ตามหลักเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงสากล
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงและทางอาญากับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. พัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง พัฒนางานวิจัย และพัฒนาการบังคับใช้เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงให้มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดสมรรถนะสูง โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมของสำนักงานอัยการสูงสุด
"ทำงานอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว เที่ยงธรรม และเปิดเผย"
นโยบายของอัยการสูงสุด
1. พัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ทั้งการวินิจฉัยสั่งคดี และการดำเนินคดีชั้นศาลให้มีมาตรฐานความเป็นกลาง เที่ยงธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นหน่วยงานหลักอันเป็นที่พึ่งสำคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พัฒนาการกำกับดูแลการสอบสวน และเพิ่มบทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา
2. พัฒนาการดำเนินคดีแพ่งคดีปกครอง และการให้คำปรึกษาหารือเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อเวลา รวมตลอดถึงพัฒนาระบบการบังคับคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้บังเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริมงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแก่ประชาชนให้เป็นหลักในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค และเพิ่มบทบาทการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ โดยเน้นการทำงานเชิงรุก
4. พัฒนาบทบาทของสำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
5. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติงาน รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรก่อนตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างสำคัญ มีระบบประเมินผลที่ชัดเจนทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารงาน
6. พัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานอัยการสู่ระดับสากล และสร้างคลังสมองให้เกิดการพัฒนาผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ทั้งนี้โดยพัฒนาการทำงานของข้าราชการ ธุรการ และบุคลากรอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด ควบคู่ไปด้วยกัน พร้อมทั้งจัดหาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการในทุกระดับชั้น
7. พัฒนางานวิจัย งานพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง การยกร่างเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง และการชี้แจงร่างเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงให้มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ
8. ยกระดับมาตรฐานสวัสดิการ คุณภาพชีวิตและครอบครัวของข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และบุคลากรอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เหมาะสมกับตำแหน่งขององค์กรหลักในกระบวนการยุติธรรม
9. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ภารกิจ และผลงานของสำนักงานอัยการสูงสุดให้สังคมรับทราบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง